Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Περίμετρος κύκλου

Ακτίνα r :  
Περίμετρος=  
   
Κύκλος ακτίνας r

Κύκλος ακτίνας r

  • r=Ακτίνα
  • π=3,14
Παράδειγμα :
  • Έστω κύκλος ακτίνας r=2 μέτρα
  • Περίμετρος = 2·π·r=2·3,14·2=> Περίμετρος=12,56 μέτρα
     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr