Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Όγκος Κυλίνδρου

Ακτίνα r
Ύψος h
Όγκος=
Κύλνιδρος-Cylinder

Κύλινδρος

h= Ύψος κυλινδρου
r= Ακτίνα κυλίνδρου
π=3,14

Παράδειγμα : Έστω κύλινδρος με ακτίνα βάσης r=1m (μέτρο) και ύψος h=2m (μέτρα).
Όγκος κυλίνδρου (V) = π·r2·h=3,14·12·2
=> V=6,28m3 (κυβικά μέτρα)

     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr