Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Εμβαδόν (Συνολικό) Κυλίνδρου

Ακτίνα r
Ύψος h
Εμβαδόν=

Κύλινδρος

r= Ακτίνα βάσης
h= Υψος κυλίνδρου
π=3,14

Παράδειγμα : Έστω κύλινδρος με ακτίνα βάσης r=1m (μέτρο) και ύψος h=2m (μέτρα).
Συνολικό εμβαδόν (Ε) κυλίνδρου=Ε1+Ε2+Ε3= 2π·r(h+r)=2·3,14·1(2+1)=>
=> E= 18,84m2 (τετραγωνικά μέτρα)

     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr