Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Πολλαπλασιασμός Πινάκων

 
Γραμμές   Στήλες
( x )
Γραμμές   Στήλες
( x )
A=
Β=
 

Κατά το πολλαπλασιασμό δύο πινάκων Α,Β θα πρέπει ο αριθμος στηλών του πίνακα Α να ισούται με τον αριθμό γραμμών του πίνακα Β. Εάν για παράδειγμα έχουμε το πίνακα Α (ΜxN) και το πίνακα Β (Μ1xN1) θα πρέπει απαραίτητα Ν=Μ1.

  • π.χ. Ο πολλαπλασιαμός των πινάκων A(2x3), B(3x5) είναι εφικτός (αριθμός στηλών Α=3 και αριθμός γραμμών Β=3)
  • ενώ...Ο πολλαπλασιαμός των πινάκων A(2x3), B(4x5) δεν είναι εφικτός αφού(αριθμός στηλών Α=3 και αριθμός γραμμών Β=4 / 3#4)

Τρόπος υπολογισμού :

 

     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr