Άλγεβρα
Γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
Στατιστική
Διάφορα
Μετατροπές
 

Διάμεσος

  Πληκτρολογήστε τους αριθμούς, διαχωρίζοντάς τους με κόμμα ( , )
Δείγμα :
  π.χ. 1,32,5,3,76,43,23,42
 
 

Έστω δείγμα (x1,x2,x3,....,xn)

  • Εἀν n=άρτιος

Διάμεσος=

  • Εἀν n=περιττός

Διάμεσος=

 

 

 

 

     
Εύρεση οδών, πλοήγηση, χάρτες www.stigmap.gr